Anna Piątkowska

Nauczycielka PSP w Brzeźnicy

  Prawa i obowiązki ucznia.

  Uczeń ma prawo:

      1.do życia i rozwoju;

2.do wolności religii, swobody wyrażania myśli  i przekonań;

3.do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

4.do życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,  

5. do  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swojej pracy; 

6. do korzystania z dóbr kultury; 

7.do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej;

8.do ochrony i poszanowania godności własnej;

9.wpływania na życie szkoły poprzez działalność Samorządu Uczniowskiego i organizacji młodzieżowych;

 10. do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

Uczeń ma obowiązek:

1.systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne;

2.przygotowywać się do zajęć na miarę swoich możliwości;

3.szanować pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4.być przygotowanym do sprawdzianów, klasówek, kartkówek, ustnego pytania;

5.wywiązywać się z przyjętych przez siebie funkcji i zadań;

6.bezpiecznie zachowywać się w czasie lekcji i przerw;

7.unikać stosowania przemocy;

8.zachować dyskrecję wobec spraw osobistych innych uczniów i osób dorosłych;

9.nie zażywać środków odurzających, alkoholu, papierosów;      

 10.dbać o ład i porządek, szanować wyposażenie techniczne szkoły;

 11. wypoczywać twórczo i radośnie w czasie wolnym od zajęć.

 

                                                                    powrót na stronę główną